Documenten - leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Johanknegt adviesgroep, gevestigd te Bussum aan de Burg. de Bordesstraat 86, 1404 GZ, hierna te noemen “Johanknegt adviesgroep B.V.” en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Johanknegt adviesgroep B.V en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voornoemde bestuurders en/of personen niet meer voor Johanknegt adviesgroep B.V werkzaam zijn.
De wederpartij van Johanknegt adviesgroep B.V is degenen aan wie Johanknegt adviesgroep B.V enige offerte heeft verstrekt, aanbiedingen heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Johanknegt adviesgroep B.V gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Johanknegt adviesgroep B.V zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Johanknegt adviesgroep B.V zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Johanknegt adviesgroep B.V slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Johanknegt adviesgroep B.V en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1    Offertes en tarieven van Johanknegt adviesgroep B.V zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2    Aan Johanknegt adviesgroep B.V verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Johanknegt adviesgroep B.V, niet tot resultaatverplichtingen.

2.3    Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Johanknegt adviesgroep B.V een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uivoering daarvan is begonnen. Johanknegt adviesgroep B.V is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4    In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering) aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Johanknegt adviesgroep B.V heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Johanknegt adviesgroep B.V wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Johanknegt adviesgroep B.V heeft bereikt.

2.5    Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Johanknegt adviesgroep B.V aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Johanknegt adviesgroep B.V gegevens advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Johanknegt adviesgroep B.V het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1    Het is Johanknegt adviesgroep B.V toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig, gebruik te maken van derden. Johanknegt adviesgroep B.V zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Johanknegt adviesgroep B.V is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1    Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Johanknegt adviesgroep B.V wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2    Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Johanknegt adviesgroep B.V is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zicht na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten  die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of andere kosten, welke de kostprijs van Johanknegt adviesgroep B.V beïnvloeden.

4.3    Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Johanknegt adviesgroep B.V voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben, dat de door hem, na bemiddeling van Johanknegt adviesgroep B.V, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4    Verrekening door de opdrachtgever van de door Johanknegt adviesgroep B.V gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering door Johanknegt adviesgroep B.V uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5    Indien de opdrachtgever de verschuldigde premies en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Johanknegt adviesgroep B.V te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale  bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7    Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Johanknegt adviesgroep B.V aanleiding geeft, is Johanknegt adviesgroep B.V bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid over zijn betalingsverplichting heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Johanknegt adviesgroep B.V opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1    De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Johanknegt adviesgroep B.V die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst op opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Johanknegt adviesgroep B.V zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan, is Johanknegt adviesgroep B.V bevoegd, over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2    De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Johanknegt adviesgroep B.V verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Johanknegt adviesgroep B.V
7.1    Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van volledigheid van alle door hem aan Johanknegt adviesgroep B.V alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Johanknegt adviesgroep B.V bij de uitvoering van  de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Johanknegt adviesgroep B.V wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering  verstrekt.

7.2    In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Johanknegt adviesgroep B.V in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Johanknegt adviesgroep B.V alsmede bij haar bestuurders, haar werknemers en de door Johanknegt adviesgroep B.V bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag  ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4    Johanknegt adviesgroep B.V is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5    Johanknegt adviesgroep B.V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Johanknegt adviesgroep B.V gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Johanknegt adviesgroep B.V kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6    Johanknegt adviesgroep B.V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Johanknegt adviesgroep B.V verzonden (e-mail) berichten Johanknegt adviesgroep B.V niet hebben bereikt.

7.7    Johanknegt adviesgroep B.V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Johanknegt adviesgroep B.V, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Johanknegt adviesgroep B.V niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Johanknegt adviesgroep B.V voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9    De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Johanknegt adviesgroep B.V indien Johanknegt adviesgroep B.V zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht
8.1    Johanknegt adviesgroep B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien dit voor Johanknegt adviesgroep B.V redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Johanknegt adviesgroep B.V ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2    Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Johanknegt adviesgroep B.V geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Johanknegt adviesgroep B.V kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1    Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2    Door de opdrachtgever aan Johanknegt adviesgroep B.V verstrekte persoonsgegevens zullen door Johanknegt adviesgroep B.V niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Johanknegt adviesgroep B.V op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3    Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Johanknegt adviesgroep B.V, zal Johanknegt adviesgroep B.V de betreffende gegevens of eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1    Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Johanknegt adviesgroep B.V is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2    Johanknegt adviesgroep B.V is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.006985. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Johanknegt adviesgroep B.V de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht
11.1    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Johanknegt adviesgroep B.V in verband met door Johanknegt adviesgroep B.V verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werk of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

 

Direct contact!

Bij ons geen 0900-nummer maar direct de juiste persoon aan de lijn. Een e-mail kan ook.
035­-6978700
zorgverzekering 2021 wijziging doorgeven meld een schade
  • Johanknegt adviesgroep BV
  • BUSSUM
  • Burg. de Bordesstraat 86
  •  
  • Postbus 1064
  • 1400 BB BUSSUM

Telefoon
Email

035­-6978700
info@johanknegt.nl